Binnenkort online

Algemene Voorwaarden Wilke Advocatuur

1. Bedrijfsnaam
Wilke Advocatuur is de handelsnaam waaronder Edwin Wilke werkzaam is. Laatstgenoemde is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl

2. Kosten
Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Wilke Advocatuur honorarium vermeerderd met BTW verschuldigd. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, procureurskosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels, reiskosten en dergelijke. 

3. Inschakeling derden
De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n). 

4. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Wilke Advocatuur is beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het onder deze verzekering vallende eigen risico. Een afschrift van de betreffende polis wordt u op eerste aanvraag kosteloos verstrekt. De verzekeraar is AON Risk Solutions te Amsterdam. Indien geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Wilke Advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. 

De aansprakelijkheid van Wilke Advocatuur vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden of had kunnen worden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt, een rechtszaak aanhangig heeft gemaakt jegens Wilke Advocatuur.

5. Facturatie en betalingstermijn
Wilke Advocatuur factureert op maandelijkse basis. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Wilke Advocatuur is echter op elk moment gerechtigd om op voorschotbasis te factureren. 

6. Bewaartermijn dossiers
Wilke Advocatuur zal na het afsluiten van de zaak het dossier vijf jaren bewaren. 

7. Rechts- en forumkeuze
Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing en is de rechtbank Rotterdam bevoegd.